måndag 22 september 2014

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning?

Den 17 juni fick vi ta del av Rebecca Gustavssons magisteruppsats under rubriken "Digitala verktyg i en inkluderande undervisning?". Rebecca har just avslutat sina studier på Specialpedagogiska programmet på Högskolan i Kristianstad. I uppsatsen lyfter hon fram konkreta metoder och verktyg som stimulerar till lärande i en inkluderande miljö. Hon valde att göra sin undersökande del i en av klasserna på Furutorpskolan F-6. Det var mycket intressant att få ta del av hur vårt arbete uppfattas av någon som kommer utifrån. 
I uppsatsens teoridel finns en bra sammanfattning om tidigare forskning kring digitala verktyg. Litteraturdelen beskriver också hur viktig den inre motivationen är för eleverna, för att de ska kunna driva sitt lärande framåt. Rebecca valde Peter Gärdenfors som teoretiker, det är hans bok "Lusten att förstå" som vi valt att ha som grund i vårt projekt.

Här kommer delar av de resultat undersökningen visade (hämtade från Rebeccas föreläsning), vill ni läsa uppsatsen i sin helhet är det bara att klicka på bilden: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:736088/FULLTEXT01.pdf

  • Alla kan använda iPaden (användarvänlig)
  • Mer tillåtande klimat, okej att testa och pröva (vi lär av varandra)
  • Alla var delaktiga (en iPad på två elever)
  • Utvecklat eleverna och lärarna mot ett mer aktivt lärande
  • Elever med stora svårigheter har utvecklats på ett positivt sätt
  • Gjort eleverna mer medvetna om både för- och nackdelar med iPaden
  • Större föräldraengagemang
  • iPaden ger en mer inkluderande lärmiljö och en högre måluppfyllelse
Hon poängterar att iPaden inte är något magiskt trollspö. Detta är något vi är väl medvetna om i vårt arbete, vi har haft lika stort fokus på lärande som på teknik. iPaden är ett verktyg bland många - ett verktyg som är lätt att använda till många saker.


Rebeccas undersökning av vår IKT-satsning kom också fram till två saker vi måste arbeta mer med,

  • dels är det övergången till högstadiet som inte har de tekniska förutsättningar som eleverna är vana att arbeta med och
  • dels är det att utveckla elevernas skrivande för hand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar